การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของบุคลากร “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด”

เกิดขึ้นจากความประสงค์ที่ต้องการมุ่งเน้นการรักษาและปรับปรุงศักยภาพบุคลากรภายในโรงงาน โดยมีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านทักษะความสามารถ และทัศนคติในการทำงาน ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในแต่ละฝ่าย รวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรของเราทุกคน

ความยั่งยืนทางสังคม

ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีองค์กรเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

“บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยลดการใช้พลาสติกน้อยลงในการบรรจุขวดและฝา รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก