เกี่ยวกับรุ่งโรจน์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด จังหวัดระยอง ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส

ทำไมต้องเลือกเรา?

Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส
มาตรฐานในการควบคุม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุด
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส
กระบวนการการผลิตและการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล อันเป็นที่ยอมรับพร้อมส่งออกสินค้าสู่ประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส
เข้มข้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส
พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์ ด้วยศักยภาพในการผลิตและระบบจัดเก็บที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส
บริการผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM ที่สามารถปรับและพัฒนารสชาติ พร้อมบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองในทุกมิติของความต้องการ
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส

ประวัติความเป็นมา

ประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี
ปี พ.ศ. 2494 โรงงานผลิตน้ำปลาชื่อ โซวท่งซุ่นหลี ได้ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกในจังหวัดระยอง เป็นระยะเวลาเกือบ 7 ทศวรรษ ที่ได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์ปรุงรส ให้แก่ผู้บริโภคด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่มุ่งหมายให้ในทุกมื้ออาหาร ในทุกครัวเรือนทั่วโลก ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในการปรุงรส ใน ปี พ.ศ. 2533 ได้ต่อ ยอดพัฒนาธุรกิจและศักยภาพองค์กร จนสามารถส่งออกสินค้าน้ำปลาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อกิจการพร้อมทำการจดทะเบียนการค้าใหม่ภายใต้ชื่อ "บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด" โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้ขยายฐานการตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป รวมทั้งยังได้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ "ท๊อป คิทเช่น", "จอว์ส", "ลูกยอด", "วังแก้ว", "ไส้ตันลูกยอด" เข้าสู่ตลาดและเป็นโรงงานผลิคน้ำปลาขายส่งที่สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ห้างค้าปลีก และร้านค้าปลีกทั่วประเทศจนเป็นที่รู้จักดังเช่นในปัจจุบัน โรงงานสามารถผลิตตามความต้องการภายใต้แบรนด์ของลูกค้าอีกด้วย
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส
Rungroj Fish Sauce Co., Ltd. | โรงงานน้ำปลา ระยอง รับทำแบรนด์ OEM ผลิตน้าปลาแท้ น้ำปลาคีโต และซอสปรุงรส

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ของบุคลากร “บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด”
เกิดขึ้นจากความประสงค์ที่ต้องการมุ่งเน้นการรักษาและปรับปรุงศักยภาพบุคลากรภายในโรงงาน โดยมีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านทักษะความสามารถ และทัศนคติในการทำงาน ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในแต่ละฝ่าย รวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรของเราทุกคน

ความยั่งยืนทางสังคม

ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีองค์กรเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมกับองค์กรการกุศลบริจาคอาหารกลางวัน ให้เด็กที่มีความพิการทางสมอง และช่วยสร้างสนามเด็กเล่นของโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง

ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

“บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด” มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยลดการใช้ขวดและฝาพลาสติกให้น้อยลง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังสร้างบ้านปู ปล่อยปู และปลูกต้นไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอีกครั้ง
เกี่ยวกับรุ่งโรจน์

ติดต่อเรา
8/4 ถนนสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากน้ำ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย

+6638940388

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

Contact Us

© Copyright 2024 Rungroj Fish Sauce Co., Ltd.

Managed &